Nazwa projektu:

Przebudowa budynku biurowego w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej na żłobek.

numer projektu RPOP.10.01.02-16-0004/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku biurowego przy ul. Opolskiej w Krapkowicach na żłobek, przewidzianego do realizacji w ramach działania 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałanie: 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


I. ZAMAWIAJĄCY

Teresa Gola-Nogaj
Żłobek Kraina Skrzatów
ul. Szkolna 10
47-300 Krapkowice

II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Strona internetowa Zamawiającego: www.krainaskrzatow.eu.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.5.1.

2) W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

3) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

4) Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do ogłoszenia).

5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Teresa Gola-Nogaj Żłobek Kraina Skrzatów , ul. Szkolna 10 , 47-300 Krapkowice www.krainaskrzatow.eu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku biurowego przy ul. Opolskiej w Krapkowicach na żłobek, przewidzianego do realizacji w ramach działania 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałanie: 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kod CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Kod CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Przedmiotem zamówienia jest:

Wyłonienie Wykonawcy posiadającego personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz gotowego wykonać dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla realizacji budowy niepublicznego żłobka "Kraina Skrzatów". Lokalizacja Niepublicznego żłobka "Kraina Skrzatów": 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79, nr ewid.gr. 94, obręb Krapkowic.

Wykonawca wykona następujący zakres zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129);
2. Opracowanie kosztorysu/ów inwestorskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) z uwzględnieniem w powyższych opracowaniach następujących zasad:


ZASADY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji będącej opisem przedmiotu zamówienia w kolejnym postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca przedmiotowego postępowania zobowiązany jest do zastosowania poniższej zasady przy wykonaniu dokumentacji projektowej tj.: "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli nie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa "lub równoważne". W przypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym."

2. Wykonawca opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L. 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).


4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne.

5. Wykonawca określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:

1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,
3) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,
4) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,
5) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,
6) określonego opakowania i oznakowania,
7) instrukcji użytkowania,
8) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,
9) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),
10) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,
11) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,
12) metod i technik budowy,
13) wszelkich pozostałych warunków technicznych.

6. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:

1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) określonych poziomów jakości,
3) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,
4) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności.

7. W przypadku zamówień o szczególnych cechach, Wykonawca może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;
2) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;
3) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;
4) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

8. W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, wskazuje poszczególne wymagania dotyczące oznakowania.

9. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.

10. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wskazanym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

11. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej Zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia.

12. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

13. W przypadku dopuszczenia wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający będzie akceptował również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

14. Zamawiający będzie mógł akceptować odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Wartość projektowanej inwestycji wynosić ma maksymalnie 602 998,81 zł brutto

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji zamówienia uwzględniono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Załączony do ogłoszenia dokument pn.: Program Funkcjonalno - Użytkowy nie wskazuje na procedurę wyboru Wykonawcy w procedurze zaprojektuj i wybuduj a jedynie opracowanie to stanowi zbiór danych określających wymagania stawiane inwestycji przez Zamawiającego. Ujęte w PFU ewentualne nazwy własne urządzeń, materiałów i wyrobów będą konieczne do zmiany w opracowaniu projektowym przy zastosowaniu zasad opisanych jak wyżej.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniami wynosi do 12 tygodni.V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) WARUNEK posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku.

b) WARUNEK posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla min. 1 inwestycji polegającej na przebudowie budynku o wartości projektowanych robót budowlanych dla danej inwestycji na min. 490 000,00 PLN netto i o powierzchni tej inwestycji co najmniej 330 m2, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.

Weryfikacja będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania (WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA) oraz na podstawie załączonych dowodów potwierdzających należyte wykonanie opracowań wykazanych w wykazie.

c) WARUNEK w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w czasie realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem projektowym, w którym znajdą się minimum osoby posiadające:
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej;
- uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych;
- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych;
- uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej; oraz każda z osób zespołu posiada doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w projektowaniu zrealizowanego obiektu użyteczności publicznej w swojej specjalności.

Weryfikacja na podstawie załącznika nr załącznika nr 4 do niniejszego zapytania (WYKAZ OSÓB KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA).

d) WARUNEK braku powiązań z Zamawiającym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (Formularz oferty).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli załącznik nr 1 zostanie złożony i podpisany przez Wykonawcę.


VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

1. Kryterium ceny wykonania (KCW) waga 80% (maksymalnie 80 punktów), obliczana według wzoru:

Ilość punktów (KCW) = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto ) x 80
2. Kryterium doświadczenia zespołu projektowego - waga 20% (maksymalnie 20 punktów), obliczana wg. wzoru:

Ilość punktów (KDZP) = (Łączne doświadczenie zespołu projektowego zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert ) / (Największe wykazane łączne doświadczenie zespołu projektowego zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert ) x 20.


VII. OCENA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:

1. Kryterium ceny wykonania (KCW) waga 60% (maksymalnie 60 punktów), obliczana według wzoru:

Ilość punktów (KCW) = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto ) x 60

2. Kryterium terminu wykonania (KTW) - waga 20% (maksymalnie 20 punktów), obliczana wg. wzoru:
Termin wykonania max. do 90 dni kalendarzowych liczonych do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ilość punktów (KTW)= (Najkrótszy termin wykonania zakresu spośród złożonych ofert ) / (Termin wykonania zakresu w badanej ofercie ) x 10

Doświadczenie zespołu projektowego będzie weryfikowane zgodnie z warunkiem określonym w niniejszym zapytaniu - pkt. 5 ust. b.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ocenie sumarycznej obliczoną na podstawie wzoru:


Ocena sumaryczna = KCW + KDZP

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.


VIII. Przewidywane zmiany do umowy:

Zamawiający przewiduje zmiany do zawartej umowy - zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.


IX. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Wymagane jest złożenie:

1) pisemnej oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 (FORMULARZ OFERTY) do niniejszego Zapytania z załącznikami drogą pocztową lub przesyłką kurierską lub

2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@krainaskrzatow.eu


do dnia 13.02.2020r. (do godziny 23:59)
decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego

Teresa Gola-Nogaj "Kraina Skrzatów" w Krapkowicach
ul. Szkolna 10
47-300 Krapkowice

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej niepublicznego żłobka "Kraina Skrzatów"

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - (dotyczy wersji przesłanej pocztową lub przesyłką kurierską).


X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Teresa Gola-Nogaj, email: biuro@krainaskrzatow.eu


XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty której cena lub/i czas wykonania rażąco odbiega od ceny rynkowej lub okresu realizacji wynikającego z uwzględnienia niezbędnych procedur administracyjnych.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania lub/oraz unieważnienie przetargu;

8. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.

9. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

11. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

12. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie i załącznikach do niej.

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub złożonych załączników do niej.

15. Wszystkie odpowiedzi/wyjaśnienia na pytania zadane w trakcie przygotowywania ofert będą udostępniane w taki sam sposób jak niniejsze ogłoszenie.

16. Z przeprowadzonego postępowania sporządzony zostanie protokół który będzie udostępniony na takich samych zasadach jak niniejsze ogłoszenie.

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - zgodnie z treścią wzoru umowy.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w ciągu 10 dni kalenarzowych od momentu zawiadomienia o otrzymanu Zamówienia.

19. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony:


1. Formularz ofertowy zawierający cenę oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1),
2. Oświadczenie (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2),
3. Wykaz wykonanych projektów (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3)
4. Kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych w zał. nr 3 usług,
5. Wykaz osób (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 4).


Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji inwestycji


XIII. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA


Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych projektów

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Umowa - wzór

Załącznik nr 6 - PFU - Żłobek Krapkowice 21.01.2020r.

Załącznik nr 1 - PFU - Krapkowice żłobek parter

Załącznik nr 2 - PFU - Krapkowice żłobek piętro