Od 24 listopada 2019r. realizujemy projekt pn. "Przebudowa budynku biurowego w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej na żłobek", numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.10.01.01-16-0004/19.

        Przedmiot projektu stanowi częściowa przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek oraz utworzenie placu zabaw i miejsca do wypoczynku dzieci na zewnątrz budynku.

        Teren przeznaczony na realizację inwestycji jest zlokalizowany w Krapkowicach, w odległości ok. 1 kilometra od rynku, przy ulicy Opolskiej.

        W żłobku sprawowana będzie opieka nad dziećmi do lat trzech, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Przewiduje się utworzenie miejsc dla 56 dzieci. Na powierzchni ok. 331,61 m2 (parter budynku) znajdować się będzie zespół pomieszczeń tj. sale wielofunkcyjne, wózkownia, szatnie, sanitariaty wraz z pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji nocników i pomieszczeniem socjalnym, porządkowym i biurowym, komunikacją, rozdzielnią posiłków i zmywalnią naczyń.


Zapytanie ofertowe:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku biurowego przy ul. Opolskiej w Krapkowicach na żłobek, przewidzianego do realizacji w ramach działania 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałanie: 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Teresa Nogaj-Gola Żłobek Kraina Skrzatów rozpoczęła realizację projektu pn.

Żłobek Kraina Skrzatów szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
działanie 7.6 - Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


W ramach projektu przewidziano wsparcie na:

  • pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku dla utworzonych 10 nowych miejsc opieki przez okres maksymalnie 24 miesięcy (od 1.09.2020 do 31.08.2022r.),
  • pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad 12 dziećmi przez okres maksymalnie 12 miesięcy ( od 1.09.2020 do 31.08.2022r.).


Kryteria formalne udziału w projekcie:
  • zamieszkiwanie przez kandydata na terenie woj. opolskiego,
  • bycie przez kandydata rodzicem dziecka / opiekunem prawnym /inną osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 planującą powrót na rynek pracy (tj. w momencie przystąpienia do projektu będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym,
  • bycie przez kandydata osobą pracującą.

     Priorytetowo będą traktowane osoby osiągające najniższe dochody, weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata. Będzie to podstawowe kryterium preferencyjne. Lista uczestników projektu układana będzie w ten sposób, że w pierwszej kolejności Wnioskodawca uwzględniać będzie uczestników spełniających kryterium preferencyjne najniższych dochodów, tj. osoby zaliczane do tzw. ubogich pracujących.


Pozostałe kryteria preferencyjne:

  • rodzice z niepełnosprawnością - weryfikowane poprzez załączenie kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • osoby - rodzice/opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnością - weryfikowane poprzez załączenie kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.


Regulamin uczestnictwa w projekcie "Żłobek Kraina Skrzatów szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"


Do pobrania - załączniki do regulaminu projektu:
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Teresa Gola-Nogaj - tel. 607 963 770.